Orde do día:
1-  Lectura e aprobación da  acta anterior ( si procede)
2- Actuación levadas a cabo a carón  sa subvención Agader
3- Presentación de actividades a desenrolar nas novas instalacións
4- Rogos e preguntas